Βασική Περιγραφή

Το ΑμεσοΔημοκρατικό Ανθρωποκεντρικό σύστημα έχει ομοκεντροκυκλική δομή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τις παραδοσιακές-τυπικές κοινωνικές τάξεις. Έχει τις ηλικιακές κλάσεις που, αντί κοινωνικών τάξεων, αποτελούν την διάταξη και τάξη της κοινωνίας και πάνω σε αυτές χτίζεται κάθε κοινωνική, οργανωτική και κρατική δομή.

Στο ΑμεσοΔημοκρατικό Ανθρωποκεντρικό σύστημα η πρόσβαση στην διοίκηση είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την εκπαιδευτική/αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται ο Πολίτης και προάγεται και στις δύο αναλόγως.

Η εκπαίδευση εμπεριέχει, εκτός της τυπικής ύλης και προετοιμασία και εκπαίδευση για την πλήρωση των διαφόρων διοικητικών θέσεων, με ολοένα και μεγαλύτερη εμβάθυνση και ειδίκευση όσο ο Πολίτης μεγαλώνει ηλικιακά.

Αντιστοίχως, και η πρόσβαση στην διοίκηση μεγαλώνει όσο ο Πολίτης πληροί τα εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα για την εκάστοτε διοικητική θέση και ρόλο.

Με την καθολική αυτή προετοιμασία εξασφαλίζεται και η πρακτική εφαρμογή αμιγούς  ΑμεσοΔημοκρατικού πολιτεύματος (δηλαδή, Δημοκρατία άνευ εκπροσώπευσης/ αντιπροσώπευσης).

Ηλικιακά, και βάσει της εκπαιδευτικής τους προετοιμασίας, όπως και στην διοίκηση, έτσι και στην διαχείριση και εκτέλεση της εξουσίας οι Πολίτες προάγονται σταδιακά (ανάλογα με την ηλικιακή τους κλάση) σε ολοένα και υψηλότερα πολιτικά όργανα με αποκορύφωμα την συμμετοχή τους στην Βουλή υποχρεωτικά, καθολικά και ισοβίως από την ηλικία των είκοσι δύο (22) ετών. Στο σχήμα που ακολουθεί δείχνουμε μια σχηματική αναπαράσταση αυτής της διαδικασίας. Για περισσότερη ανάλυση, παρουσίαση και λεπτομέρειες ανά όργανο και ανά διαδικασία ανατρέξτε στα αντίστοιχα βιβλία.

  Η Βουλή αποτελεί το ανώτατο όργανο εξουσίας από την οποία απορρέει κάθε κυβερνητική/διοικητική θέση με διαδικασίες κλήρωσης ή βραχύβιας επιλογής με ψηφοφορία με συγκεκριμένη ανάθεση έργου και υποχρεωτικό απολογισμό και παράδοση έργου με την λήξη της κυβερνητικής σύμβασης.

  Η περαιτέρω ανάλυση του συστήματος και θέματα πολύ σημαντικά όπως η διοικητική διάρθρωση, ο καταμερισμός εργασίας, θέματα Δικαιοσύνης, θέματα διαχείρισης πλούτου και μεγιστοποίησης προσωπικού πλούτου αλλά και κρατικού πλούτου, διεθνών σχέσεων, κλπ υπερβαίνουν τον σκοπό αυτού του ιστοχώρου λόγω έκτασης. Όλες αυτές οι αναλύσεις υπάρχουν στα σχετικά βιβλία.